Leveringsvoorwaarde 1.

Toepasselijkheid

 1. A) Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LeonDesign.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene leveringsvoorwaarden deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: leveringsvoorwaarden) van toepassing.
 2. B) Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden hebt aanvaard.
 3. C) Van het in deze leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk / per e-mail worden afgeweken, in welk geval de overige leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. D) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LeonDesign.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LeonDesign.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Leveringsvoorwaarde 2.

Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. A) Alle aanbiedingen van LeonDesign.nl zijn vrijblijvend en LeonDesign.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 2. B) Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LeonDesign.nl. LeonDesign.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LeonDesign.nl dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Leveringsvoorwaarde 3.

Betalingen en prijzen

 1. A) Betaling vindt, op grond van de overeenkomst, vooraf plaats.
 2. B) De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en voor Nederland en België inclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk / per e-mail overeengekomen.
 3. C) Betaling geschied zoals aangegeven tijdens het aankoopproces.

Leveringsvoorwaarde 4.

Levering

 1. A) De door LeonDesign.nl opgegeven levertijd is slechts indicatief en loopt vanaf het moment dat de betaling door LeonDesign.nl is ontvangen. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. ALLE OP DE SITE GETOONDE ARTIKELEN ZIJN IN VOORRAAD in beginsel streeft LeonDesign ernaar om bestellingen die voor 17.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden.

Voor uitzonderlijke gevallen geldt de wettelijke uiterste leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling,na deze termijn heeft u het recht om de koop kosteloos te ontbinden,de eventueel reeds betaalde bedragen worden volledig teruggestort. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. LeonDesign zal nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

Leveringsvoorwaarde 5.

Reclames en aansprakelijkheid

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden te allen tijde alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht. Wanneer u zich heeft bedacht over een via onze site gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren, doe dit dan direct na ontvangst. Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post wordt reeds door PostNL, DPD geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 30 dagen) terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur/bevestigingsmail bij met de vermelding ‘annulering’ en uw bank- of girorekeningnummer.

Gevolgen van het toepassen van het retourrecht :
Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terugleveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

Wanneer binnen een redelijke periode blijkt, dat de koper een verkeerd of gebrekkig product heeft ontvangen, dient dit binnen bekwame tijd na ontdekking te worden gemeld bij LeonDesign.nl, de koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk / per e-mail te melden bij de klantenservice van LeonDesign.nl

Leveringsvoorwaarde 6.

Bestellingen/communicatie

 1. A) Voor beschadigingen, misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LeonDesign.nl, dan wel tussen LeonDesign.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en LeonDesign.nl, is LeonDesign.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LeonDesign.nl

Leveringsvoorwaarde 7.

Overmacht

 1. A) Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LeonDesign.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk / per e-mail mee te delen en zulks zonder dat LeonDesign.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. B) Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LeonDesign.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Leveringsvoorwaarde 8.

Diversen

 1. A) Indien u aan LeonDesign.nl schriftelijk / per e-mail opgave doet van een adres, is LeonDesign.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan LeonDesign.nl schriftelijk / per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

B Wanneer door LeonDesign.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze leveringsvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat LeonDesign.nl deze leveringsvoorwaarden soepel toepast.

 1. C) Indien één of meer van de bepalingen van deze leveringsvoorwaarden of enige andere overeenkomst met LeonDesign.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LeonDesign.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Leveringsvoorwaarde 9.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. A) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. B) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Maastricht en als de bevoegde gerechtelijke instantie zich niet bevindt in Maastricht dan aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland