Leveringsvoorwaarde 1.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: leveringsvoorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KelnerBeurs.com, met uitsluiting van eventuele andere algemene leveringsvoorwaarden.
 2. Door een bestelling te plaatsen, erkent u en gaat u akkoord met deze leveringsvoorwaarden. Uw aanvaarding van deze voorwaarden betekent dat u zich verbindt aan de voorwaarden die hierin worden beschreven.
 3. Afwijking van de bepalingen van deze leveringsvoorwaarden is alleen toegestaan via schriftelijke communicatie of e-mail. In dergelijke gevallen blijven de overige leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht.
 4. Alle rechten en claims die in deze leveringsvoorwaarden en eventuele latere overeenkomsten worden beschreven, zijn niet alleen van toepassing op KelnerBeurs.com, maar strekken zich ook uit tot tussenpersonen en andere derden die door KelnerBeurs.com worden ingeschakeld voor de uitvoering van bestellingen.

Leveringsvoorwaarde 2.

Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van KelnerBeurs.com zijn vrijblijvend en KelnerBeurs.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.
 2. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen na acceptatie van uw bestelling door KelnerBeurs.com. KelnerBeurs.com behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, stelt KelnerBeurs.com u daarvan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte.

Leveringsvoorwaarde 3.

Betalingen en prijzen

 1. Betaling is vooraf vereist volgens de overeenkomst, behalve voor transacties onder rembours.
 2. De vermelde prijzen voor de geleverde producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk of via e-mail overeengekomen.
 3. Zorg ervoor dat de betaling is verricht zoals aangegeven tijdens het aankoopproces, zodat de bestelling kan worden geaccepteerd.

Leveringsvoorwaarde 4.

Levering

 1. De door KelnerBeurs.com aangegeven levertijd is een schatting en gaat in zodra de betaling is ontvangen. Bestellingen worden onmiddellijk verzonden en alle artikelen die op de site worden weergegeven, zijn momenteel op voorraad. Als algemene richtlijn streeft KelnerBeurs.com ernaar om bestellingen die op een werkdag voor 17:00 uur zijn geplaatst, nog dezelfde dag te verzenden.
 2. In uitzonderlijke omstandigheden geldt de wettelijke uiterste leveringstermijn van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling. Als deze termijn wordt overschreden, hebt u het recht om de aankoop kosteloos te annuleren, met volledige terugbetaling van de reeds betaalde bedragen. Houd er rekening mee dat overschrijding van de leveringstermijn u geen recht geeft op schadevergoeding. KelnerBeurs.com verstrekt aanvullende informatie over levertijden op de website, waarbij moet worden opgemerkt dat deze informatie slechts indicatief is.

Leveringsvoorwaarde 5.

Reclame en aansprakelijkheid

 1. In overeenstemming met de Wet Kopen op Afstand hebben consumenten bij online aankopen recht op een “afkoelingsperiode” van 7 werkdagen na de levering van een product. Tijdens deze periode hebben klanten het recht om een product zonder opgaaf van reden te retourneren, hoewel ze zelf verantwoordelijk zijn voor de portokosten van de retourzending. Houd er rekening mee dat als een bestelling aan de deur wordt geweigerd, alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening worden gebracht.
 2. Als je je beslissing over een bestelling via onze website hebt heroverwogen en een retourzending wilt initiëren, verzoeken we je vriendelijk om dit direct na ontvangst van de goederen te doen. Omdat verzending altijd voor rekening van de verzender is en risico’s met zich meebrengt, is het noodzakelijk om te zorgen voor een goede verpakking en voldoende frankering (onvoldoende frankering leidt tot afwijzing door TNT Post, DPD).
 3. Als de geretourneerde goederen compleet, in de originele en onbeschadigde verpakking en ongebruikt zijn, storten we het aankoopbedrag onmiddellijk terug op je rekening (binnen maximaal 30 dagen). Om het proces te versnellen, vragen we je een kopie van de aankoopfactuur of bevestigingsmail met de vermelding ‘annulering’ en je bank- of girorekeningnummer mee te sturen.

Gevolgen van de toepassing van het recht op terugkeer:

 1. Wanneer het retourrecht correct wordt toegepast, zijn beide partijen verplicht om de ruil van goederen of diensten ongedaan te maken. Als de koper het ontvangen product niet kan retourneren, hetzij gedeeltelijk of in een verslechterde staat, moet hij de waardevermindering compenseren. Dit geldt echter niet als de waardevermindering uitsluitend het gevolg is van het inspecteren van het product, een proces dat ook in een fysieke winkel had kunnen plaatsvinden. De koper kan het risico op waardevermindering minimaliseren door de goederen niet te gebruiken en handelingen te vermijden die de waarde van het product kunnen beïnvloeden.
 2. Als binnen een redelijke termijn duidelijk wordt dat de koper een onjuist of defect product heeft ontvangen, is het noodzakelijk om KelnerBeurs.com hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De koper is verplicht de ontvangen goederen bij levering grondig te inspecteren en vastgestelde gebreken onmiddellijk schriftelijk of via e-mail te melden aan de klantenservice van KelnerBeurs.com.

Leveringsvoorwaarde 6.

Bestellingen/communicatie

 1. KelnerBeurs.com is niet aansprakelijk voor schade, misverstanden, vertragingen of onjuiste overbrenging van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen in het verkeer tussen u en KelnerBeurs.com, of tussen KelnerBeurs.com en derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van KelnerBeurs.com, en heeft geen invloed op de relatie tussen u en KelnerBeurs.com.

Leveringsvoorwaarde 7.

Overmacht

 1. Onverminderd haar overige rechten behoudt KelnerBeurs.com zich in geval van overmacht het recht voor om de uitvoering van uw bestelling naar eigen goeddunken op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk of per e-mail meegedeeld, zonder dat KelnerBeurs.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij een dergelijke actie onder de gegeven omstandigheden als onredelijk en oneerlijk zou worden beschouwd.
 2. Overmacht verwijst naar elke gebeurtenis buiten de controle en verantwoordelijkheid van KelnerBeurs.com, volgens de wet, wettelijke handeling of algemeen aanvaarde normen.

Diverse

 1. Als u KelnerBeurs.com schriftelijk of via e-mail een adres opgeeft, is KelnerBeurs.com gemachtigd alle bestellingen naar dat adres te verzenden, tenzij u KelnerBeurs.com schriftelijk of via e-mail een alternatief adres opgeeft waarnaar uw bestellingen moeten worden verzonden.
 2. In het geval dat KelnerBeurs.com gedurende een beperkte of langere periode expliciet of impliciet afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden toestaat, laat dit onverlet haar recht om stipte en strikte naleving van deze leveringsvoorwaarden te eisen. Aan de flexibele toepassing van deze voorwaarden door KelnerBeurs.com kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Als een van de bepalingen in deze leveringsvoorwaarden of een andere overeenkomst met KelnerBeurs.com in strijd is met toepasselijke wettelijke bepalingen, wordt de strijdige bepaling ongeldig verklaard en vervangen door een door KelnerBeurs.com vastgestelde nieuwe bepaling die wettelijk is toegestaan en vergelijkbaar is.

Leveringsvoorwaarde 9.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. All disputes between parties shall be exclusively submitted to the competent court in Maastricht. In the event that the competent judicial authority is not situated in Maastricht, the matter shall be brought before the competent court in the Netherlands.

AfterPay – Achteraf betalen (Nederland)

Door ervoor te kiezen je bestelling te betalen via AfterPay (betaling na levering), erken en accepteer je ook de algemene voorwaarden van AfterPay. Raadpleeg voor meer informatie de volgende links:

AfterPay verzorgt het volledige achteraf betaalproces voor KelnerBeurs.com. Dit houdt in dat je een betalingsoverzicht van AfterPay ontvangt. Dit overzicht kun je gemakkelijk bekijken en betalen via de veilige en gebruiksvriendelijke AfterPay App op je smartphone. Daarnaast kunt u uw betaaloverzichten beheren via de online omgeving Mijn AfterPay, toegankelijk vanaf uw computer of tablet.

AfterPay geeft je updates via pushmeldingen en e-mail wanneer je betaaloverzicht beschikbaar is. Er wordt een grondige gegevenscontrole uitgevoerd door AfterPay om je achteraf betaalverzoek goed te keuren. AfterPay houdt zich strikt aan haar privacybeleid, zoals uiteengezet in haar privacyverklaring .

In het zeldzame geval dat je betaalverzoek bij AfterPay niet wordt goedgekeurd, heb je de mogelijkheid om je bestelling af te rekenen met een alternatieve betaalmethode. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met AfterPay. Ga voor meer informatie naar AfterPay.